Stanowisko PSBT w sprawie przetargu UKIE na obsługę w zakresie tłumaczeń

Warszawa, dn. 12 marca 2009 r
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Departament Koordynacji Przygotowań i Obsługi
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżącą obsługę Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie tłumaczeń i weryfikacji

Szanowni Państwo,

W dn. 25 lutego 2009 r. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) ogłosił przetarg nieograniczony na bieżącą obsługę UKIE w zakresie tłumaczeń i weryfikacji. Jednym z warunków udziału w postępowaniu wymaganym przez UKIE od wykonawców było wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej trzech usług odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (o minimalnej wartości każdej z wykonanych usług 100 000,00 PLN i z zakresu integracji europejskiej). Ponadto UKIE wymaga od Wykonawcy, by:
1. dysponował co najmniej 30 tłumaczami specjalizującymi się w tłumaczeniu z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, francuski lub niemiecki, posiadającymi co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tłumaczeniu oraz dorobek tłumaczeniowy z zakresu tematyki integracyjnej, w tym co najmniej 25 tłumaczami z języka angielskiego oraz 2 tłumaczami z języka niemieckiego i 3 tłumaczami z języka francuskiego,
2. dysponował co najmniej 15 weryfikatorami specjalizującymi się w tłumaczeniu z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, francuski lub niemiecki. Weryfikatorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne, lub wyższe w zakresie spraw europejskich bądź specjalizować się w tłumaczeniu tekstów prawniczych i/lub ekonomicznych i/lub z dziedziny integracji europejskiej.

W dn. 10 marca 2009 r. firma mLingua Sp. z o.o. wniosła protest w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez UKIE, argumentując, że wymóg udokumentowania wykonania trzech usług o minimalnej wartości każdej z nich w wysokości 100 000,00 PLN i ograniczenie zakresu tych usług do tekstów z dziedziny integracji europejskiej pozostają w sprzeczności z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadzającym zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Obowiązek wykazania wykonywania usług tłumaczeniowych wprowadza zbędne kryterium utrudniające większości wykonawców spełnienie tego warunku, zawężając krąg potencjalnych oferentów praktycznie do tych, którzy wcześniej wykonywali tłumaczenia dla UKIE lub innych instytucji rządowych.

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (dalej zwane „PSBT”) jest organizacją zrzeszającą profesjonalne biura tłumaczeń, której celem jest m.in. rozwijanie, promowanie i popularyzowanie idei i praktyki profesjonalnych usług tłumaczeniowych, a także podejmowanie wszelkich działań na rzecz i w dobrze pojętym interesie członków Stowarzyszenia, całego środowiska Biur Tłumaczeń i tłumaczy. W interesie naszego Stowarzyszenia leży zapewnienie zarówno członkom PSBT (w tym firmie mLingua), jak i całemu środowisku biur tłumaczeń, dostępu do rynku bez nieuzasadnionych ograniczeń konkurencji. Jednocześnie działamy w interesie Zamawiającego (UKIE) i w interesie publicznym, gdyż niedyskryminacyjne określenie wymagań udziału w przetargu umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę oferentów, co zapewni konkurencyjność postępowania.

Uważamy, że punkt 5.2.4 SIWZ powinien zostać zmieniony poprzez usunięcie wymogu wykonania w ciągu ostatnich 3 lat - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej trzech usług odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (o minimalnej wartości każdej z wykonanych usług 100 000,00 PLN i z dziedziny integracji europejskiej) i ustalenie kryteriów weryfikacji kompetencji Wykonawców w sposób niedyskryminacyjny, np. według branżowej normy PN 15038:2006, która jest obiektywnym kryterium jakości funkcjonowania biura tłumaczeń, lub na podstawie wykonanych usług o mniejszej wartości i z szerszego zakresu tematycznego (np. prawne, ekonomiczne). Zamówienia w branży tłumaczeniowej mają zwykle dużo mniejszą wartość, co jednak w żaden sposób nie ogranicza doświadczenia wykonujących je firm. Zawężenie wymaganej tematyki tylko do integracji europejskiej również nie ma żadnego uzasadnienia, bo tłumaczenia te obejmują zwykle inne dziedziny, takie jak prawo, ekonomia, zagadnienia techniczne. Także wymóg dysponowania 30 tłumaczami i 15 weryfikatorami jest zbyt daleko idący jak na skalę zamówienia.

Zwracamy ponadto uwagę, że jeśli Zamawiającemu zależy na wysokiej jakości zamawianych tłumaczeń, to powinien raczej zdefiniować kryterium jakościowe jako jeden z parametrów oceny ofert, nie zaś stawiać nieuzasadnione bariery ograniczające konkurencję. Natomiast w obecnym przetargu jedynym kryterium oceny jest cena.

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń wyraża głębokie zaniepokojenie praktykami UKIE, wprowadzającymi nieuzasadnione ograniczenia konkurencji. Mamy nadzieję, że nie jest to celowe działanie, a wynika jedynie z nieznajomości specyfiki rynku tłumaczeń i norm branżowych, które go regulują. Oczekujemy, że UKIE naprawi ten błąd i odpowiednio zmodyfikuje warunki lub anuluje postępowanie.

Z poważaniem,
Krzysztof Przyłucki
Prezes PSBT

Do wiadomości:
1. Urząd Zamówień Publicznych
2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3. "Gazeta Prawna"
4. "Prawo Europejskie w praktyce"